Szanowni Państwo!

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiły się możliwości korzystania z różnorodnych form wsparcia dla rolnictwa. Szansa na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, w tak trudnych dla nas wszystkich czasach, jest niezwykle kusząca. Z drugiej jednak strony realizacja programów unijnych, które warunkują uzyskanie dofinansowania, nakłada na rolników obowiązek znajomości przepisów. O ile odnalezienie aktualnych aktów prawnych nie stwarza większych problemów posiadaczom internetu, o tyle ich zrozumienie i przestrzeganie może się okazać prawdziwym utrapieniem. Uczestnictwo w programach unijnych wymaga również sporządzania wniosków, prowadzenia dokumentacji i rejestrów, nierzadko wykonania specjalistycznych ekspertyz i zaangażowania wielu osób. Ilość przeszkód i komplikacji na drodze do uzyskania dofinansowania może skutecznie zniechęcić najbardziej wytrwałych rolników. 
 
Czy nie byłoby łatwiej i taniej, gdyby pełną dokumentację poprowadziła jedna osoba, która zna i rozumie przepisy prawne oraz otoczy Państwa opieką przez pięć lat realizacji programu? Regio Natura to odpowiedź na Państwa zapotrzebowanie na kompleksową pomoc w zakresie funduszy unijnych i nie tylko. 
 
Od ponad pieciu lat pomagamy rolnikom w całym kraju. W ramach współpracy oferujemy:
- ekspertyzy przyrodnicze botaniczne i ornitologiczne,
- plany rolno-środowiskowo-klimatyczne
- plany ekologiczne
- wnioski o płatności obszarowe, rolnośrodowiskowe i ekologiczne,
- wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
- wnioski o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolnego
- prowadzenie ewidencji i rejestrów
- plany dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności Cross-compliance
- plany nawozowe
- pobieranie próbek gleby
- biznesplany
 

 


 

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” 
 
Nabór wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” będzie prowadzony w terminie
10 luty – 10 marzec 2016r.
 

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, 
spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli:
 
1) są posiadaczami samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego,
 
2) w gospodarstwie, którego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest posiadaczem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, z wyłączeniem:
 
a) chowu i hodowli ryb,
 
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
 
Pomoc może być przyznana na operację polegającą na realizacji inwestycji:
 
1) zapewniającej:
 
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym 
 
dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
 
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
 
– pasz soczystych, lub
 
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym realizacja takiej inwestycji jest możliwa, jeśli operacja obejmuje również co najmniej jedną z inwestycji dotyczących dostosowania gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych
 
 
 

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego typu operacji obejmuje koszty:

 
1) budowy, przebudowy lub zakupu: zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki, płyt do gromadzenia i przechowywania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych – wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia;
 
2) rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
 
3) zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe, doglebowe talerzowe, węże wleczone;
 
4) zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w punkcie 3;
 
5) zakupu rozrzutników obornika i kompostu: z adapterem rozdrabniającym poziomym i tarczami rozrzucającymi, z adapterem pionowym, z adapterem dwubębnowym poziomym, oraz koszty ogólne.
 
Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 i 3–5, zalicza się również koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu.
 
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można także koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:
 
• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych;
 
• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 
• związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
 
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w  wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?
 
Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:
 
• podatku od towarów i usług (VAT);
 
• nabycia rzeczy używanych.
 
Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?
 
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. 
 
Pomoc przyznaje się w wysokości do:
 
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;
 
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego młodym rolnikiem.
 
Kto jest młodym rolnikiem?
 
Za młodego rolnika uważa się osobę fizyczną, która:
 
• w dniu złożenia Wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, 
 
• rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 
• posiada odpowiednie wykształcenie i/lub kwalifikacje zawodowe.
 
.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:
50 000 zł
na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo
 
 

 


Płatność za zazielenienie to płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska.

Jest to płatność obowiązkowa, z wyłączeniem małych gospodarstw (do 10 ha). Gospodarstwa ekologiczne będą automatycznie objęte płatnością za zazielenienie (w części, na której prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi). Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.
 
Istnieją trzy praktyki zazielenienia:
 
1. Dywersyfikacja upraw.
 
2. Utrzymanie trwałych użytków zielonych, w tym cennych przyrodniczo (TUZ).
 
3. Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).
 
Szacowana stawka płatności za zazielenienie wynosi 304 zł./ha.
 
Dywersyfikacja upraw
 
Dywersyfikacja upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku. Dotyczy rolników posiadających powyżej 10 ha gruntów ornych:
 
- od 10 do 30 ha gruntów ornych – minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych.
 
- powyżej 30 ha gruntów ornych – minimum 3 uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie może pokrywać więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą pokrywać więcej niż 95% gruntów ornych.
 
Zasady dywersyfikacji upraw (udział upraw)
 
- do celów obliczania udziału różnych upraw uwzględnia się okres od 15 maja do 15 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności,
 
- każdy hektar na łącznej powierzchni gruntów ornych gospodarstwa uwzględnia się tylko raz w jednym roku składania wniosku,
 
- obszar objęty pod daną uprawę może obejmować elementy krajobrazu kwalifikowane do JPO,
 
- na obszarze, na którym stosuje się uprawę mieszana polegającą na jednoczesnym prowadzeniu dwóch lub większej liczy upraw w oddzielnych rzędach, każdą uprawę liczy się oddzielnie , jeżeli pokrywa ona 25% tego obszaru. Powierzchnie obszaru pokrytego oddzielnymi uprawami oblicza się dzieląc powierzchnie obszaru (na którym prowadzi się uprawę mieszaną) przez liczbę upraw pokrywających co najmniej 25% tego obszaru, niezależnie od faktycznego udziału danej uprawy na tym obszarze,
 
- obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną, w której w główną uprawę wsiewa się drugą uprawę, uznaje się za obszary zajęte jedynie pod uprawę główną.
 
- obszary, na których wsiewa się mieszankę nasion, uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą uprawą (uprawa mieszana).
 
Gospodarstwa wyłączone z realizacji praktyki dywersyfikacji upraw
 
- obowiązek spełniania maksymalnych progów dla upraw głównych (75% i 95%) nie dotyczy gospodarstw, w których trawa lub inne pastewne rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę) albo grunt ugorowany zajmują więcej niż 75% gruntów ornych – pod warunkiem, że uprawa główna na pozostałych gruntach ornych nie zajmuje więcej niż 75% pozostałego gruntu ornego (z wyjątkiem przypadku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi pastewnymi roślinami zielnymi lub stanowi grunt ugorowany)
 
- z dywersyfikacji upraw wyłączone są gospodarstwa, w których powyżej 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone (TUZ, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych lub połączenie ww. sposobów uprawy), pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha.
 
- z dywersyfikacji upraw wyłączone są gospodarstwa, w których powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy lub innych pasz zielonych, lub stanowią grunt ugorowany lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha.
 
- z dywersyfikacji upraw wyłączone są gospodarstwa, w których powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie było przez rolnika deklarowanych w roku poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do upraw w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Utrzymanie trwałych użytków zielonych, w tym cennych przyrodniczo 
 
Praktyka trwałych użytków zielonych składa się z dwóch elementów:
 
- obowiązku utrzymania na poziomie gospodarstwa wyznaczonych trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo położonych na obszarach Natura 2000 (w tym obejmujących gleby torfowe i podmokle, które wymagają ścisłej ochrony),
 
- utrzymania w skali kraju powierzchni trwałych użytków zielonych na niezmienionym poziomie w stosunku do ich powierzchni ustalonej w roku referencyjnym (2015).
 
Zasady utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ)
 
Trwałe użytki zielone obejmują grunty rolne, które są od co najmniej pięciu lat wykorzystywane pod uprawę traw lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy, gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane inną odmianą pastewnej rośliny zielnej niż odmiana uprawiana na nich poprzednio. W kolejnych latach wskaźnik udziału TUZ w powierzchni użytków rolnych nie może zmniejszyć się o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika referencyjnego wyznaczonego w roku 2015. W przypadku zmniejszenia współczynnika o więcej niż 5% każdy rolnik, który przekształci obszar trwałych użytków zielonych w inne użytkowanie, będzie zobowiązany do ponownego przekształcenia obszaru w trwałe użytki zielone.
 
TUZ cenne przyrodniczo – zasady
 
W przypadku wyznaczonych trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, obowiązkowa praktyka w ramach płatności za zazielenienia polega na:
 
- zakazie przekształcania i zaorywania wyznaczonych TUZ cennych przyrodniczo – zakaz weryfikowany na poziomie gospodarstwa,
 
- obowiązku ponownego przekształcenia danego obszaru w trwały użytek zielony w przypadku jego przekształcenia lub zaorania,
 
- terminowym wypełnieniu obowiązku przywrócenia TUZ cennych przyrodniczo – nie później niż data złożenia wniosku na następny rok.
 
Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
 
Rolnicy uprawnieni do JPO posiadający ponad 15 ha gruntów ornych, zobowiązani są do zapewnienia, że obszar odpowiadający przynajmniej 5% gruntów ornych gospodarstwa stanowi obszar proekologiczny (EFA).
 
Zasady realizacji praktyki EFA
 
Obszary proekologiczne powinny znajdować się na gruntach ornych danego gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem:
 
- obszarów gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej rotacji,
 
- obszarów zalesionych w ramach PROW.
 
W przypadku elementów krajobrazu i stref buforowych, obszary proekologiczne mogą również przylegać (dłuższą krawędzią) do gruntów ornych gospodarstwa rolnego zadeklarowanych przez rolnika.
 
Uprawy wiążące azot (bobowate) oraz ugory mogą być zaliczone jako uprawa w ramach dywersyfikacji upraw oraz jako obszar proekologiczny.
 
Wszystkie elementy krajobrazu deklarowane jako obszary proekologiczne muszą być w posiadaniu rolnika.
 
Rośliny ozime zwykle wsiewane jesienią do zbioru lub wypasu oraz międzyplony zadeklarowane jako praktyki równoważne do dywersyfikacji upraw nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne.
 
W celu przestrzegania wymogu obszaru proekologicznego, rolnik może zgłosić ten sam obszar lub element krajobrazu tylko raz w jednym roku składania wniosków. Gospodarstwa wyłączone z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych
 
- więcej niż 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych, lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha.
 
- powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy lub innych pasz zielnych, stanowią grunt ugorowany, objętych uprawami roślin strączkowych lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha.
 
Obszary proekologiczne – lista
 
Do obszarów proekologicznych zalicza się następujące obszary i elementy krajobrazu:
 
- grunty ugorowane,
- elementy krajobrazu chronione w ramach norm DKR (drzewa będące pomnikami przyrody; oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 0,01 ha; rowy, których szerokość nie przekracza 2 m.),
- elementy krajobrazu (np. żywopłoty i pasy zadrzewione; drzewa wolnostojące; zadrzewienia grupowe;  miedze śródpolne),
- strefy buforowe,
- zagajniki o krótkiej rotacji,
- pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasów,
- obszary zalesione,
- międzyplony lub pokrywa zielona (wsiewki trawy w uprawę główną lub mieszanki gatunków uprawnych wysiewane w odpowiednim terminie).
 
Materiał powstał na podstawie informacji dostarczonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Polityka cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Używamy ich, aby spersonalizować działanie strony i ułatwić poszczególnym użytkownikom korzystanie z niej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać kodów, programów, nie zawierają wirusów. Używamy również plików cookie do zbierania informacji do celów statystycznych.

Mechanizmy używające plików cookie na stronie na której jesteś:

- Wykorzystujemy pliki cookie w celu sprawniejszego wyświetlania treści na swojej stronie, oraz przechowywania niektórych danych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji (na przykład odnośnie wyszukiwania).

- Pliki cookie są używane przez mechanizmy statystyk pozwalające na uzyskanie wielu istotnych statystycznie dla nas informacji. Umożliwia to ciągłe ulepszanie naszej strony oraz treści jakie na niej przedstawiamy.

Każdy użytkownik może samemu zmienić ustawienia odnośnie obsługi plików cookie, można to zrobić przy pomocy ustawień przeglądarki.


PROGRAM ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNY W RAMACH PROW 2014-2020

Program rolno-środowiskowo-klimatyczny... 

 

 

Głównym celem realizacji programu rolno-środowiskowo-klimatycznego jest połączenie zrównoważonego gospodarowania oraz praktyk korzystnych dla środowiska naturalnego. Realizacja programu przyczynia się do ochrony gleb, wód powierzchniowych i klimatu, sprzyjając równocześnie wzrostowi żyzności gleb, ograniczeniu zużycia nawozów sztucznych i oprysków. Z drugiej strony, program promuje również ekstensywne gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych, w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, oraz różnorodności krajobrazu. Działanie to jest kontynuacją dotychczasowego programu rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach PROW 2007-2013. 
 
Program rolno-środowiskowo-klimatyczny to system dopłat, dzięki którym mogą Państwo uzyskać dodatkowe środki finansowe za stosowanie tradycyjnych metod gospodarowania. Program wyróżnia się spośród innych programów pomocowych, ponieważ jego głównym przesłaniem jest zachowanie piękna przyrody i krajobrazu polskiej wsi. Otrzymane środki finansowe stanowią wynagrodzenie za konkretne działania na rzecz ochrony przyrody, do których należy między innymi wypasanie muraw, utrzymanie sadów tradycyjnych, czy ochrona oczek wodnych. Program ten jest dla Państwa szansą na zdobycie dodatkowych funduszy. Płatności udzielane są corocznie i obejmują nie tylko koszty wynikające z podjętego zobowiązania, ale przede wszystkim pozwalają uzyskać nowe źródło dochodów. 
 
 
 
Płatność  jest przyznawana rolnikowi, jeśli posiada on numer identyfikacyjny gospodarstwa, łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych wynosi co najmniej 1 ha, realizuje 5-letnie zobowiązanie, spełnia warunki przyznania płatności w ramach określonych pakietów i wariantów, posiada plan rolno-środowiskowo-klimatyczny, spełnia wymogi wzajemnej zgodności Cross-compliance
 
Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych można uzyskać w ramach realizacji pakietów:
 
Pakiet 1. Rolnictwo Zrównoważone
 
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
 
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
 
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
 
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
 
Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie: 
 
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 
 
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

 


Formularz kontaktowy

 

 

 


REGIO NATURA
DORADZTWO ROLNO-FINANSOWE
Małgorzata Cieślak 
 
mobile: 501 039 957